Statut Udruge

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01), te članka 14. st. 3 i 47. članka 47. st. 6. Zakona o športu (NN vr. 71/06), te sukladno članku 14, 16, 19. i 96. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, na sjednici Sabora Planinarskog društva «Imber» Omiš održanoj

12. siječnja 2007. godine usvojen je

 

S T A T U T U D R U G E

PLANINARSKOG DRUŠTVA «IMBER» OMIŠ

 

Planinarsko društvo «Imber» Omiš je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka organizacija planinara, ljubitelja planina, planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Planinarsko društvo «Imber» Omiš svojim radom i djelovanjem među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i prema svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planinarsko društvo «Imber» je plod građanske inicijative za organizirano bavljenje planinarstvom (kao sportom, rekreacijom i zaštitom čovjekove okoline) a do 11.01.2007.

godine je imalo naziv Planinarsko društvo «Imber-Mosor» Omiš. Planinarsko društvo «Imber» Omiš nastavlja tradiciju svih planinarskih društava s područja Grada Omiša.

Članak 2.

Naziv Društva je PLANINARSKO DRUŠTVO «IMBER» OMIŠ. Sjedište Društva je u Omišu, a područje djelovanja je Splitsko-dalmatinska županija.

Članak 3.

Planinarsko društvo «Imber» (u daljnjem tekstu Društvo) je društvo otvorenog tipa za sve ljude dobre volje.

Članak 4.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm i natpisa Planinarsko društvo «Imber» Omiš, u čijem središtu se nalazi znak Hrvatskog planinarskog saveza.

Članak 5.

Društvo je pravna osoba i za svoje obveze odgovara čitavom imovinom.

Članak 6.

Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik društva a iznimno u slučaju njihove odsutnosti član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik društva.

Naloge za plaćanje potpisuju osobe izabrane na Saboru društva.

II OSNOVNA NAČELA I CILJEVI

Članak 7.

Društvo svoja načela i ciljeve ostvaruje tako da:

razvija organizirane oblike planinarstva i stvara uvjete za razvitak ukupne planinarske djelatnosti u gradu Omišu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i šire,

pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama,

razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije,

organizira izlete, ture, susrete, sletove, ekspedicije, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije,

organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova i obilaznica,

jača materijalnu osnovu i imovinu planinarstva, vodi brigu o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih domova, kuća i skloništa, te u njima, uz povlastice omogućuje smještaj svojim članovima i članovima inozemnih planinarskih društava čiji savezi imaju potpisane ugovore sa HPS-om,

omogućuje svojim članovima nabavu stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,

promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima,

njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,

stvara uvjete za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,

organizira osposobljavanje svoga članstva za pojačane napore pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,

organizira stručno osposobljavanje svog članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,

surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim organizacijama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,

usmjerava razvitak stručnih (specijalističkih) djelatnosti i sekcija (alpinizam, GSS, speleologija, sportsko penjanje, vodiči, planinarsko skijanje, zaštita planinarske prirode, markacisti),

kao športska udruga obavlja i športsku djelatnost u smislu odredbi Zakona o športu i ostalim preovedbenim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, što se posebno odnosi na natjecateljske športove organizirane u HPS-u,

usmjerava i koordinira rad sekcija društva,

nastavlja tradiciju organiziranja godišnje manifestacije «Oda proljeću»,

obavlja i druge poslove potrebne za razvitak planinarske organizacije.

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo može na istom planu surađivati s drugim udrugama i pojedincima koji nisu članovi Društva.

Društvo se može udruživati u saveze.

Članak 9.

Društvo je službeno počelo radom danom upisa u Registar udruga građana kod za to nadležnog državnog tijela.

III ČLANSTVO

Članak 10.

Članom Društva može postati svaka osoba koja prihvaća Statut društva.

Svi članovi se vode u katalogu članstva.

Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom HPS-a i matičnog društva te potvrdom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Članak 11.

Član Društva ima pravo:

biti obaviješten o radu Društva

sudjelovati u radu, davati prijedloge i poticaje, mišljenja i ocjene

sudjelovati u donošenju odluka

birati i biti biran u tijela Društva

koristiti povlastice vezane za članstvo u planinarskoj organizaciji

primati naknade troškova u organiziranim akcijama ako je tako dogovoreno.

Članak 12.

Član Društva je dužan:

čuvati ugled i čast Društva

propagirati ideje navedene u Statutu

ne zloupotrebljavati članstvo u Društvu radi ostvarivanja osobne dobiti

baviti se planinarskim djelatnostima

pridržavati se pravila i normi planinarske organizacije zbog očuvanja ugleda društva

redovito plaćati članarinu.

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

izričitim svojevoljnim istupanjem

isključenjem odlukom Suda časti

neplaćanjem članarine tri godine uzastopno

smrću.

Članak 14.

Društvo može imati i svoga počasnoga Predsjednika.

Društvo ima i svoje počasne članove, koji taj status imaju u vremenski ograničenom periodu ili doživotno.

Počasni Predsjednik i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Društva.

IV UPRAVLJANJE U DRUŠTVU

Članak 15.

Upravljanje u Društvu se vrši preko Tijela Društva.

Tijela Društva su:

SABOR DRUŠTVA

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

TAJNIK DRUŠTVA

IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

SUD ČASTI DRUŠTVA

A SABOR DRUŠTVA

Članak 16.

Najviše tijelo upravljanja je Sabor. Sabor sačinjavaju svi aktivni članovi Društva odnosno oni koji su platili članarinu tekuće godine i svi doživotni počasni članovi.

Članak 17.

Sabor može biti redovan, izboran i izvanredan. Sabor redovno zasjeda jednom godišnje, izborni je svake četvrte godine, a izvanredni kada se za to ukaže potreba.

Redovni Sabor saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu.

Izvršni odbor je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Sabora, u roku od 10 dana od dana prijema prijedloga, kada to zatraži 1/5 aktivnih članova društva, Predsjednik društva, Nadzorni odbor, Sud časti ili pojedina sekcija društva.

Ukoliko Izvršni odbor u roku od 10 dana od prijema prijedloga ne sazove sjednicu Sabora Predsjednik društva je to dužan učiniti.

Članak 18.

Sabor donosi odluke i zaključke, javnim ili tajnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih aktivnih članova, u pojedinim slučajevima reguliranim ovim Statutom i većinom glasova svih aktivnih članova Društva, a svaki aktivni član ima jedan glas.

Članak 19.

Redovna, izborna ili izvanredna sjednica Sabora mora se sazvati najmanje sedam dana ranije, sa objavom vremena i mjesta održavanja te utvrđenog dnevnog reda, a u izvanrednim okolnostima u roku tri dana.

Ako u vrijeme određeno za početak sjednice Sabora nije nazočan natpolovičan broj aktivnih članova Društva, sjednica se odlaže za sedam dana.

Ukoliko i na ponovo sazivanoj sjednici Sabora nije nazočan natpolovičan broj aktivnih članova, sjednica se odlaže za jedan sat.

Nakon proteka i tog vremenskog perioda, Sabor može početi sa radom ako je nazočna najmanje 1/3 aktivnih članova društva. Na takvoj sjednici Sabor može raspravljati i pravovaljano odlučivati samo o onim stvarima za koje je potreban natpolovičan broj glasova nazočnih.

Članak 20.

Sjednicu Sabora otvara Predsjednik društva. Nakon uvodnog pozdrava izabiru se radna tijela Sabora (predsjednik, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i dva člana verifikacijske komisije).

Radom Sabora rukovodi Predsjednik sabora koji se bira većinom glasova nazočnih aktivnih članova.

Članak 21.

Sabor ima slijedeće nadležnosti:

donosi Statut društva i njegove izmjene i dopune (potreban je natpolovičan broj glasova svih aktivnih članova Društva),

bira i razrješava Predsjednika društva,

bira i razrješava Tajnika društva,

bira i razrješava članove Izvršnog odbora,

bira i razrješava članove Nadzornog odbora

bira i razrješava članove Suda časti,

donosi odluku o udruživanju u Saveze (potreban je natpolovičan broj glasova svih aktivnih članova Društva),

potvrđuje osnivanje pojedine sekcije Društva,

bira ovlaštene predstavnike Društva u Savezima,

bira ovlaštene osobe za potpisivanje platnih naloga,

usvaja plan i program aktivnosti,

određuje visinu članarine,

usvaja financijski plan,

usvaja završni račun,

obavlja i druge poslove i ima i druge nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

B PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 22.

Predsjednik Društva se bira na Saboru na razdoblje od četiri godine.

Predsjednik Društva može i prije isteka mandata biti razriješen dužnosti:

ako podnese ostavku ili

ako to odluči Sabor Društva.

Članak 23.

Predsjednik Društva ima slijedeće nadležnosti:

predstavlja i zastupa Društvo samostalno i zajedno s predstavnicima Tijela Društva,

upravlja radom Društva između dva Sabora,

saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora,

sudjeluje u radu ostalih Tijela Društva,

saziva i vodi Kolegij društva,

koordinira rad sekcija Društva,

vodi računa o zakonitostima rada Društva,

na Saboru daje izvješće o radu Društva,

obavlja i druge poslove i ima i druge nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

C DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 24.

Dopredsjednik društva se bira na Saboru društva na razdoblje od četiri godine.

Dopredsjednik društva može i prije isteka mandata biti razriješen dužnosti:

ako podnese ostavku ili

to odluči Sabor društva

Članak 25.

Dopredsjednik društva zajedno sa Predsjednikom društva predstavlja i zastupa Društvo te zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti.

C TAJNIK DRUŠTVA

Članak 26.

Tajnik Društva se bira na Saboru Društva na razdoblje od četiri godine.

Tajnik Društva može i prije isteka mandata biti razriješen dužnosti:

ako podnese ostavku ili

ako to odluči Sabor društva.

Članak 27.

Tajnik društva ima slijedeće nadležnosti:

predstavlja i zastupa Društvo samostalno i zajedno sa predstavnicima Tijela društva,

vodi katalog članstva,

vodi sve administrativne aktivnosti Društva,

vodi blagajnu Društva,

vodi financijske knjige Društva i izrađuje godišnja financijska izvješća (ukoliko Društvo ne angažira knjigovođu),

obavlja i druge poslove i ima i druge nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 28.

Tajnik Društva za svoj rad prima mjesečnu naknadu u trajanju planinarske sezone ukoliko to odredi Sabor Društva.

Članak 29.

Tajnik Društva za svoj rad odgovara Saboru Društva.

D IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 30.

Izvršni odbor Društva je kolegijalno tijelo Društva koje bira Sabor. Izvršni odbor ima sedam članova, Predsjednika društva, Dopredsjednika društva, Tajnika društva i još četiri člana, koji se biraju na vrijeme od četiri godine, obvezno iz aktivnog članstva Društva.

Članak 31.

Izvršni odbor djeluje i donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi a najmanje jednom mjesečno.

Sjednicu saziva, predlaže dnevni red i rukovodi njenim radom Predsjednik društva. U njegovoj odsutnosti sjednicu može sazvati i rukovoditi njom i Dopredsjednik društva.

U odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika društva radom Izvršnog odbora rukovodi član Izvršnog odbora kojeg odredi Predsjednik društva.

Izvršni odbor pravno i valjano djeluje i donosi odluke i zaključke ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor valjano donosi odluke, natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, u pravilu, javnim glasovanjem.

Na sjednicama Izvršnog odbora moraju se voditi zapisnici, a na narednoj sjednici obvezno se mora usvajati zapisnik sa prethodne.

Sjednice Izvršnog odbora su javne te im može biti nazočan svaki član Društva koji to želi.

Članak 32.

Izvršni odbor ima slijedeće nadležnosti:

rukovodi djelovanjem Društva između dva Sabora,

odlučuje o oblicima djelovanja,

donosi mjesećne planove aktivnosti društva,

odlučuje o svim drugim pitanjima o značaja i interesa za članove Društva, a sve u skladu sa svrhom rada i ciljevima Društva.

E NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 33.

Sabor imenuje Nadzorni odbor od tri člana na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor ima svog predsjednika i zamjenika koji se biraju većinom glasova.

Predsjednik predstavlja Nadzorni odbor i organizira njegov rad.

Predsjednik Nadzornog odbora može sudjelovati u radu svih sjednica Tijela i sekcija društva.

Članak 34.

Nadzorni odbor održava svoje sjednice po potrebi a najmanje jednom u šest mjeseci.

Vlastite odluke donosi većinom glasova, a o svom radu vodi zapisnik kojeg potpisuje predsjednik.

Članak 35.

Nadzorni odbor je dužan u interesu Društva, brižljivošću i opreznošću savjesnog privrednika,

kontrolirati rad Društva i njegovih Tijela.

Ako u obavljanju nadzora Nadzorni odbor utvrdi teže povrede Zakona ili Statuta dužan je bez odlaganja predložiti Izvršnom odboru sazivanje Izvanrednog Sabora društva ili predložiti Sudu časti provođenje postupaka prema pojedinim članovima Društva.

Članak 36.

Nadzorni odbor je dužan podnijeti Saboru najmanje jednom godišnje pismeno izvješće o rezultatima nadzora.

F SUD ČASTI

Članak 37.

Sabor bira Sud časti od tri člana na razdoblje od četiri godine.

Sud časti ima svoga predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju većinom glasova.

Članak 38.

Sud časti zasjeda prema potrebi a najmanje jednom u šest mjeseci. Sud časti pokreće i provodi postupke na prijedlog Predsjednika Društva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili 1/5 aktivnih članova Društva. Prijedlog za pokretanje sudskog postupka mora biti u pisanom obliku sa obrazloženjem i eventualnim dokazima. Sud časti mora pokrenuti postupak najkasnije u roku od 10 dana od prijema prijedloga.

Članak 39.

Sud časti nakon provedenih postupaka donosi:

  1. odluku da pojedini član Društva nije kriv,

  2. kazne pojedinim članovima društva (opomena, ukor, privremeno isključenje iz Društva, trajno isključenje iz Društva),

  3. prijedlog o prestanku članstva neaktivnim članovima Društva (članovima koji ne učestvuju u aktivnostima Društva i koji ne plate članarinu najmanje tri godine zaredom),

  4. prijedlog Nadzornom odboru za sazivanje Izvanrednog Sabora Društva,

  5. odluku o proglašenju počasnih članova Društva na određeno vrijeme,

  6. prijedlog o proglašenju počasnog Predsjednika Društva te ga prosljeđuje Saboru Društva,

  7. prijedlog o proglašenju doživotnih počasnih članova Društva te ga prosljeđuje Saboru Društva,

  8. prijedlog o davanju priznanja zaslužnim članovima Društva te ga prosljeđuje Saboru Društva,

  9. prijedlog o davanju priznanja zaslužnim osobama ili udrugama izvan društva te ga prosljeđuje Saboru Društva.

Članak 40.

Osobe koje Sud časti proglasi krivima imaju pravo žalbe Saboru Društva u roku od petnaest dana od dana primitka odluke.

Članak 41.

Sud časti najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu Saboru Društva.

V SEKCIJE DRUŠTVA

Članak 42.

Tri osobe iz Društva, koje to žele, mogu osnovati sekciju društva. Sabor društva na svojoj godišnjoj sjednici potvrđuje osnivanje pojedine sekcije.

Članak 43.

Svaka sekcija Društva ima svoga voditelja i zamjenika voditelja te oružara koji se biraju na sjednici sekcije.

Članak 44.

Sekcije Društva održavaju sjednice koje saziva i njima rukovodi voditelj sekcije. Eventualne odluke i zaključci se donose većinom glasova nazočnih i to ako je na sjednici nazočna većina svih članova sekcije.

Članak 45.

Svaka sekcija organizira aktivnosti samostalno, zajedno sa ostalim sekcijama, te na nivou čitavog Društva.

Članak 46.

Svaka sekcija ima pravo surađivati sa drugim Društvima ili Klubovima sličnih ili istih ciljeva.

Članak 47.

Svaka sekcija na Saboru društva mora prezentirati svoj plan za iduću godinu.

Svaka sekcija jednom godišnje na Saboru društva daje izvješće o svom radu.

Članak 48.

U slučaju prestanka rada sekcije imovina sekcija ostaje u vlasništvu PD „IMBER“ OMIŠ.

VI KOLEGIJ DRUŠTVA

Članak 49.

Ukoliko u Društvu postoji potreba za boljom koordinacijom Sekcija, Predsjednik Društva može osnovati KOLEGIJ P.D. «IMBER» OMIŠ.

Članak 50.

Članovi Kolegija su Predsjednik društva, Dopredsjednik društva, Tajnik društva i svi voditelji postojećih Sekcija Društva.

Članak 51.

Kolegij je prvenstveno savjetodavno tijelo Društva koje služi za bolju koordinaciju rada između sekcija u Društvu.

Članak 52.

Kolegijem predsjedava Predsjednik društva a eventualne odluke i zaključci donose se većinom glasova nazočnih članova.

VII POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA

Članak 53.

U cilju što bolje izobrazbe članova društva na PD «IMBER» OMIŠ može osnovati POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA.

Članak 54.

POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA ima tri članova i bira se na IZBORNOM SABORU DRUŠTVA javnim glasovanjem na mandat od četiri godine, večinom glasova nazočnih aktivnih članova društva.

Članak 55.

POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA ima osnovni zadatak da svake godine organizira OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU.

Članak 56.

Ako se za to ukaže potreba POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA može organizirati i druge škole ili poslati članove našeg društva u škole koje organizira neko drugo planinarsko društvo ili HPS.

Članak 57.

POVJERENSTVO ZA ŠKOLOVANJE PLANINARA ima svoga predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju na sjednici povjjerenstva,večinom glasova nazočnih članova povjerenstva.

Članak 58.

POVJERENSTVO svoje sjednice održava po potrebi a izravno odgovara SABORU DRUŠTVA.

VIII FINANCIRANJE DRUŠTVA

Članak 59.

Društvo se financira prikupljanjem članarine, putem donacija i sponzorskih ugovora te proračuna Grada.

Članak 60.

Plaćanje članarine je obavezno. Visinu članarine određuje Sabor, a način prikupljanja Izvršni odbor.

IX ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 61.

Rad Društva je javan.

Svi članovi društva imaju pravo uvida u kompletan rad Društva.

Članak 62.

Istupanje iz Društva se vrši pismenim putem, sa naznakom za Izvršni odbor.

Članak 63.

Društvo može prestati sa radom:

raspuštanjem po odluci Sabora Društva i

ako rad Društva zabrani nadležno tijelo.

Članak 64.

U slučaju prestanka s radom imovina Društva prelazi u vlasništvo Grada Omiša.

Članak 65.

Sva pitanja koja su od interesa za rad Društva, a nisu regulirana ovim Statutom regulirat će se posebnim aktima koja po prijedlogu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti ili 1/5 članova Društva donosi Sabor Društva.

Članak 66.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Sabor.

Članak 67.

Potpisi članova Društva o usvajanju ovog Statuta prilažu se ovom Statutu i čine njegov sastavni dio.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Članak 69.

Ovaj Statut je usvojen na sjednici Sabora održanoj u Omišu dana 12. siječnja 2007 godine.

Članak 70.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti stari Statut P.D. «IMBER-MOSOR» OMIŠ od 06.12.1997. godine.

Omiš, 12. siječnja 2007. godine

PREDSJEDNIK SABORA

____________________________

Ostavite komentar